سوالات متداول پرسیدن

کاربران برا ی گرفتن هر سفارش نیاز به توکن دارند که در قسمت خرید توکن می توانید خریداری کنید .
پس از ثبت سفارش، شماره سفارش به شما داده می شود که آن را در هنگام دریافت نان به نانوایی اعالم میکنید و نان خود را تحویل میگیر ید .